VIJESTI

Zavičajni muzej: Javni oglas/konkurs za prijem zaposlenika u radni odnos

JU „Zavičajni muzej“ Visoko na osnovu člana 27. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 20.a. i 27. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“, broj: 9/23, 14/23), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove „Zavičajni muzej“ Visoko od 28.11.2011.godine, Odluke Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama u kojima se plaće i druge naknade zaposlenih u cjelosti ili djelimično finansiraju iz budžeta Ze-do kantona broj 02-30-454-2/24  od 23.01.2024. godine te Odluke o potrebi prijema u radni  odnos Upravnog odbora JU “Zavičajni muzej” Visoko broj 03-07- 40-04/24 od 14.02.2024. godine, (u daljem tekstu „Muzej“) raspisuje:

JAVNI OGLAS / KONKURS ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA U RADNI ODNOS

 • Kustos II – 1 (jedan) izvršilac, na puno neodređeno radno vrijeme

I  OPIS POSLOVA

Radno mjesto: Kustos (m/ž) II  / MA Arheologije

Obavlja sljedeće poslove:

-vodi arheološku zbirku iz prahistorije, antike, srednjeg vijeka, osmanskog perioda, urbane arheologije i odgovoran je za nju, obavlja poslove iz djelatnosti Muzeja na istraživanju, prikupljanju, obradi, čuvanju, zaštiti, proučavanju, izlaganju materijala iz arheološke zbirke iz prahistorije, antike, srednjeg vijeka, osmanskog i urbanog perioda, prema rasporedu i zaduženju za pojedine zbirke koje izvrši direktor Muzeja, radi na terenu na arheološkim iskopavanjima i  istraživanjima, učestvuje u otkupu muzejskog materijala zbirke na kojoj radi, preporučuje stručnoj komisiji, direktoru, odnosno Upravnom odboru predmete za otpis, učestvuje u postavljanju i preuređenju stalnih i povremenih muzejskih izložbi, radi na sređivanju i popunjavanju sistematskih zbirki na kojim radi, vodi evidenciju o privremeno ustupljenom materijalu, vrši nadzor nad obradom (prepariranjem, konzerviranjem-restauriranjem) predmeta i zbirki kojim rukovodi, radi na determinaciji foto-snimaka iz  područja svoga rada, inventarizaciji i kartotekama zbirki predmeta za koje je zadužen, pruža stručnu pomoć dokumentaristi u radu na dokumentaciji Muzeja, učestvuje u pripremi i publikovanju tekstova o muzejskim zbirkama, objavljuje stručne i naučne radove  o rezultatima istraživanja u okviru svog radnog mjesta, radi na proučavanju određenih pojava kod svih naroda i narodnosti na području Ze-do kantona i šire (historijski razvoj, sve dostupne izvore kao i arhivsku građu), prikuplja i proučava stručnu i naučnu literaturu i komparativni materijal iz svoje oblasti i srodnih naučnih disciplina u vezi sa naučnom  stručnom obradom materijala i muzeološkim poslovima koje obavlja na svom radnom mjestu, učestvuje u naučno-stručnim projektima šireg karaktera koje prema svom planu rada izvodi Muzej ili srodne ustanove, učestvuje na stručnim ili naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, pravi mjesečne i periodične planove rada, kao i izvještaje rada, učestvuje u izradi godišnjeg plana rada Muzeja, kao i godišnjeg izvještaja, učestvuje u radu muzejskih Komisija po potrebi i obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Kustosu pripada osnovna plata u skladu sa metodologijom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona.

Napomena: Terminološko korištenje ženskog ili muškog roda u ovom javnom oglasu/konkursu podrazumijeva uključivanje oba roda.

II   UVJETI ZA IZBOR

 1. a) Opći uvjeti:

– Da je državljanin Bosne i Hercegovine,

– Da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina života,

 1. b) Posebni uvjeti:

– VSS, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek Historija – Katedra Arheologije  / Odsjek za arheologiju (VII stepen ili minimalno 240 ECTS bodova ili master arheologije),

– 1 godina radnog staža i položen stručni ispit,

– Poznavanje jednog stranog jezika.

III  SADRŽAJ PRIJAVE I DOKAZI 

Uz svojeručno potpisanu prijavu za učešće na javnom oglasu/konkursu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene fotokopije), kako slijedi:

 1. Kratka biografija sa kontakt podacima,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
 5. Potvrda o radnom iskustvu,
 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 7. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
 8. Uvjerenje o nekažnjavanju,
 9. Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje.

NAPOMENA: Dokumente navedene pod tačkama 7, 8. i 9. dostavlja izabrani kandidat u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom/njenom izboru na mjesto kustosa.

Komisija može u svakoj fazi Javnog oglasa zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uslova Javnog oglasa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Grada Visoko/Komisije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz procedure Javnog oglasa.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova Javnog oglasa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

IV    NAČIN I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVE I DOKAZA

Prijavu sa traženom dokumentacijom kandidati dostavljaju lično ili preporučeno poštom na adresu:

JU „ZAVIČAJNI MUZEJ“ VISOKO

Alije Izetbegovića br. 29, 71300 Visoko

sa naznakom: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA  JAVNI OGLAS / KONKURS“.

Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas / konkurs je 8 (osam) dana počev od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

V    NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

 1. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, Komisija će odbaciti zaključkom koji se dostavlja na adresu podnosioca prijave.
 2. Kandidati koji blagovremeno dostave potpunu dokumentaciju traženu tekstom ovog javnog oglasa / konkursa bit će o tome pismeno obaviješteni i pozvani na polaganje pismenog i usmenog stručnog ispita.

VI    PISMENI I USMENI  ISPIT

Kandidati čije su prijave uredne polažu pismeni i usmeni ispit u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“, broj: 8/19 od 11.06.2019. godine).

Bodovanje kandidata vršit će se na osnovu rezultata pismenog i usmenog stručnog ispita.
Pismeni stručni ispit sadržavat će pitanja iz sljedećih zakona:

 1. Zakon o ustanovama (“Službene novine RBiH”, broj:6/92, 8/93 i 13/94);
 2. Zakon o radu (“Službene novine FBiH”, broj 26/16, 89/18);
 3. Zakon o muzejskoj djelatnosti („Službene novine Ze-do kantona“, broj 15/03);
 4. Zakon o zaštiti kulturne baštine („Službene novine Ze-do kantona“, broj 2/00, 9/15);

Usmeni ispit sadržavat će pitanja kojima kandidat dokazuje da ima stručne, radne i organizacione sposobnosti.

VII NAPOMENE

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje u utorak, 20.02.2024. godine, na web stranici Ustanove i web stranici Osnivača, te dostavljen JU “Služba za zapošljavanje” ZDK.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 032/736-267 svakim radnim danom od 8 do 16 sati ili putem službene e-mail adrese Muzeja zavicajnimuzejvisoko@gmail.com

JAVNI OGLAS

NAJNOVIJE

Na Vrh